Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurencja, nie ma sensu, żebyśmy to robili, więc powinniśmy zatrudnić
do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford, 1923r.

Comiesięczne prawidłowe obliczanie, rozliczanie i deklarowanie składek do ZUS wymaga znajomości wielu przepisów prawnych, pism, wyjaśnień i instrukcji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do podstawowych regulacji prawnych zaliczyć można:

  • Ustawę z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Konsultanci ProSolvo Outsourcing Kadrowo-Płacowy posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz sporządzania i korygowania dokumentów ZUS.

Nasi konsultanci swoje doświadczenie praktyczne zdobywali podczas pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, również na stanowiskach Inspektora Kontroli ZUS, co jest poparte pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

Usługa korekty dokumentów ZUS zawiera audyt kadrowo-płacowy, na podstawie którego zostaje dokładnie zdiagnozowany zakres niezbędnych korekt.

Profesjonalizm konsultantów ProSolvo pozwala zminimalizować ryzyko sankcji w przypadku kontroli ZUS.

Obowiązkiem każdego płatnika składek jest poprawne naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ponadto płatnik składek zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zmian danych, jakie wystąpiły w stosunku do danych wykazanych w dokumentach ubezpieczeniowych, m. in. ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA przekazanych do ZUS.

To na płatniku składek ciąży odpowiedzialność niezwłocznego sporządzania korekt dokumentów ZUS.
A w razie opłacenia składek w zaniżonej wysokości ZUS, może wymierzyć płatnikowi składek opłatę dodatkową do wysokości 100% nieopłaconych składek.


Zapewniamy dyskrecję i profesjonalizm.

Posiadamy poświadczenie bezpieczeństwa pozwalające na dostęp do dokumentów posiadających klauzulę "poufne".

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu korekt ZUS na podstawie zawiadomień o błędach w dokumentach dostarczonych do ZUS oraz zastosowanej korekcie danych i danych z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych.

Konsultanci ProSolvo Outsourcing Kadrowo-Płacowy są wysokiej klasy specjalistami w sporządzaniu korekt dokumentów rozliczeniowych: ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA.

Specjalizujemy się w korektach podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w związku z przekroczeniem trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Nasi konsultanci mają również bardzo bogate doświadczenie w zakresie prawidłowego ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz sporządzania dokumentów zgłoszeniowych: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA i ZUS ZWUA.

Powierzenie korekt dokumentów ZUS firmie Prosolvo Outsourcing Kadrowo-Płacowy to gwarancja ich skutecznego wykonania.

Jesteśmy w stanie wykonać szybko i tanio każdą korektę ZUS.

Współpracujemy z Inspektorami Kontroli ZUS.